mindre skrift / større skrift

 

Senior Erhverv Svendborg

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er: Senior Erhverv Svendborg.

 2. Foreningens hjemsted er: Svendborg i Region Syddanmark.

 3. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

§ 2. Formål

Foreningens formål er: via selvaktivering at medvirke til, at ikke-beskæftigede jobsøgende over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet og at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

§ 3. Aktiviteter

Aktiviteterne består af:

 

1.

 1. Etablering af internt og eksternt netværk til jobsøgning.

 2. Projektudvikling.

 3. Afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen.

 4. Videns – og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer.

 5. Samt fremme projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, eksempelvis hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer.

 6. vejledning til oprettelse af miniprofiler og cv'er

 7. opbygning og vedligehold af tæt lokalt samarbejde med Jobcentre og andre aktører samt kontinuerlig   kontakt til erhvervslivet, de faglige organisationer, management-, personale- og rekrutteringsbureauer, A-kasser, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer m.v.

 8. gennemførelse af en aktiv PR- og medieindsats på lokal- og regionalplan

 

Foreningens mål søges især etableret gennem foreningens netværksaktiviteter, som er:

 1. nedsættelse af selvstyrende og selvsupplerende arbejdsgrupper

 2. bestyrelsens aktivt koordinerende indsats i gruppearbejdet

 3. netværksmøder

 

§ 4. Medlemmets ret og medlemsforpligtelser

 1. Som A-medlemmer kan optages ikke-beskæftigede, jobsøgende personer over 50 år, som enten er forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede, jobsøgende efterløns- eller fleksydelsesmodtagere, pensionister (herunder førtidspensionister), fritstillede eller jobsøgende ledige uden offentlig forsørgelse.

 2. Alle medlemmer, der tilhører målgruppen (A-medlemmer), skal underskrive en tro - og love erklæring om, at de tilhører målgruppen. Dette gælder både medlemmer, der har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (A1-medlemmer) og medlemmer, der ikke har rådighedspligt (A2-medlemmer).

 3. Som A-medlemmer kan optages: ikke-beskæftigede, jobsøgende personer over 50 år, som enten er forsikrede, kontanthjælpsmodtagere, pensionister, fritstillede eller jobsøgende uden offentlig forsørgelse.

 4. Alle medlemmer, der tilhører målgruppen (A-medlemmer), skal underskrive en ”Tro - og love”-erklæring om, at de tilhører målgruppen. Dette gælder både medlemmer, der har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (A1-medlemmer) og medlemmer, der ikke har rådighedspligt (A2-medlemmer).

 5. A-medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

 6. A-medlemmer forpligter sig til hver måned at aflevere en opgørelse over antal erlagte timer i foreningen, hvilket er foreningens grundlag for medfinansiering. Opgørelsen afleveres til foreningens kasserer senest den 10. i den efterfølgende måned.

 7. A-medlemmer bevarer denne status under kursus, jobtilbud/-træning og midlertidigt arbejde, hvis de alene pga. nævnte aktiviteter ikke kan opfylde kravet om aktivitet i foreningen. Et A-medlem som udtræder pga. arbejde kan træde ind i SESV igen – dog med nyt medlemsnummer.

 8. Som B-medlemmer kan optages seniorer, som ikke opfylder betingelserne for A-medlemskab. De har ikke stemmeret og kan ikke deltage i netværkskurser, men kan deltage i eksempelvis netværksmøder og andre foreningsaktiviteter.

 9. I tilfælde af fornyet arbejdsløshed har B-medlemmer ret til umiddelbart at genindtræde som A-medlemmer.

 10. Støttemedlemmer og sponsorer kan optages som enkeltpersoner, firmaer, offentlige myndigheder og institutioner. Dette medfører ingen rettigheder og pligter overfor foreningen.

 11. Udmeldelse kan ske med dags varsel ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Evt. indbetalt kontingent og frivilligt bidrag refunderes ikke.

§ 5. Udvalg og Møder

 1. Medlemsmøde afholdes 1 gang pr. uge for alle medlemmer. Afbud meddeles inden mødets start.

 2. Møderne foregår efter en dagsorden og der udfærdiges referat.

 3. Der kan nedsættes ad-hoc-udvalg efter behov og disses møder afholdes efter behov.

§ 6. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste beslutningsmyndighed.

 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.

 3. Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden udsendes via e-mail til medlemmerne samt via opslag på kontoret mindst 14 dage forinden afholdelse.

 4. Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 5. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3-flertal af de fremmødte A-medlemmer, samt at de påtænkte vedtægtsændringer fremgår af dagsordenen.

 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde nedenstående punkter:

 1. valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)

 2. konstatering af generalforsamlingens lovlighed

 3. valg af referent

 4. valg af stemmetællere

 5. bestyrelsens beretning, herunder resultataflæggelse i forhold til årets resultatmål

 6. aflæggelse af revideret årsregnskab i forhold til budget

 7. fremlæggelse af budget for det kommende år

 8. bestyrelsens resultatmål for det kommende år

 9. valg af bestyrelse på min. 5 personer, dog max. 7 personer. Hele bestyrelsen er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv indenfor 7 dage efter afholdelse af  generalforsamlingen

10. valg af 4 suppleanter

11. valg af revisor

12. behandling af indkomne forslag

13. fastsættelse af kontingent

14. evt.

15.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

16.Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

17.Et medlem kan forlange skriftlig afstemning.

18.Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

19.Der udarbejdes et generalforsamlingsreferat.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Flertallet af bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og ligeledes kan 10 A-medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætte begrundet anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter fremsættelse af anmodningen.

 3. Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er 7 dage.

§ 8. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen tegner foreningen i alle anliggender.

 2. Bestyrelsen består af min. 5 dog max. 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en 1-årig periode.

 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede ved et indvarslet bestyrelsesmøde. Alle afstemninger sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. B-medlemmer, som er valgt ind i bestyrelsen, har stemmeret i bestyrelsen.

 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter afholdelse af den ordinære generalforsamling.

 5. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden

 6. Bestyrelsen sikrer sig, at landskoordinator og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering altid har kendskab til, hvem der sidder i bestyrelsen.

 7. Foreningens formand og flertallet af bestyrelsen skal være A-medlemmer.

 8. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 10 gange årligt. Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne.

 9. Såfremt et valgt medlem udtræder af bestyrelsen tiltræder suppleanten. Herefter konstituerer bestyrelsen sig på ny.

 10. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at foreningens formål overholdes og at de fastsatte mål opnås.

 11. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at retningslinjerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering overholdes.

 12. Bestyrelsen giver kasserer og formand fuldmagt til at varetage de daglige økonomiske transaktioner for foreningen ud fra det godkendte budget. Bestyrelsen giver samtidig kasserer og formand fuldmagt til at disponere på alle foreningens konti hver for sig.

 13. Bestyrelsen kan give fuldmagt til andre, så de kan få læseadgang til foreningens bankkonti.

 14. Det er ethvert bestyrelsesmedlems pligt at koordinere enhver udadrettet aktivitet med bestyrelsen, inden aktiviteten iværksættes.

 15. Bestyrelsen sikrer, at medfinansiering i form af ”aktivitetstimer” løbende bliver registreret efter retningslinjerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, samt at antal årligt tilkomne medlemmer og antal medlemmer genindtrådt på arbejdsmarkedet kan opgøres og dokumenteres i form af navn og adresse.

 16. Bestyrelsen sikrer, at foreningens regnskab følger den vejledende kontoplan, at udbetalingsanmodninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sker via standardskemaer samt sikrer dataregistrering til standardevalueringsskema.

 17. Bestyrelsen sikrer, at foreningens projektregnskab inkl. medfinansiering revideres og underskrives af den på generalforsamlingen valgte revisor inden generalforsamlingen afholdes.

 

§ 9. Eksklusion

 1. Eksklusion kan besluttes af generalforsamlingen.

 2. Forhold som kan udløse eksklusion:

 1. At et medlem optræder illoyalt over for foreningen, bestyrelse eller enkeltmedlemmer.

 2. At et medlem foretager handlinger, der gør vedkommende uegnet til at være medlem i lyset af såvel foreningens formål og retningslinjer i øvrigt.

 

§ 10. Økonomi, tegningsregler og forpligtelser

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 2. Foreningens drift og projektregnskab skal tilrettelægges, således at det opfylder ”Bekendtgørelse nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder”.

 3. Projektregnskabet, der revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, afsluttes senest den 1. marts i det følgende år.

 4. Der ydes ingen vederlag for det frivillige arbejde, idet der udelukkende er tale om individuel eller kollektiv jobskabende eller jobsøgende virksomhed.

 5. På generalforsamlingen vedtages kontingent for det kommende år. Kontingentet betales inden 10. januar i det kommende år og ved indmeldelse.

 6. Kørsels-, rejse- og opholdsudgifter for foreningen/netværket skal afregnes efter statens regler.

 7. Foreningen tegnes udadtil af formanden plus yderligere 1 bestyrelsesmedlem.

 8. Ved evt. optagelse af lån samt pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 9. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens midler, idet intet medlem hæfter for foreningens evt. gæld.

§ 11. Foreningens opløsning

 1. Ophævelse af foreningen kan kun finde sted når 2/3 af de fremmødte A-medlemmer er enige heri på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

 2. Ved beslutning om foreningens nedlæggelse bortsælges foreningens aktiver i det omfang, de er optaget på udstyrs– og inventarlisten, som anskaffet for midler, der er bevilget af den til enhver tid nedsatte styrelse.

 3. Det ved bortsalg indkomne provenu returneres til den til enhver tid nedsatte styrelse. Foreningens andre aktiver tilfalder en anden frivillig organisation i Region Syddanmark efter generalforsamlingens bestemmelse herom.  

 

§ 12. Datering

Oprettet på:  Senior Erhverv Svendborgs stiftende generalforsamling maj 1995
Ændringer vedtaget på: Ordinær generalforsamling den 26. marts 2014,
og på:  Ekstraordinær generalforsamling 13. maj 2016

 • canlı bahis casino siteleri deneme bonusu hepsibahis giriş