mindre skrift / større skrift

Kort om Senior Erhverv

  • seniorers frivillige indsats og aktiviteter for beskæftigelse
  • 22 selvstændige og lokale netværk med samarbejde internt og eksternt
  • støttet med tilskud fra staten

Grundlag og formål

Senior Erhverv er landsdækkende frivilligt netværk for arbejdsliv til seniorer.

Netværkets formål er at skabe de bedste betingelser for seniorers egen jobsøgning, samt de bedste vilkår for seniorers egen indsats for at genvinde arbejdsliv.

Selvstændige lokalnetværk med samarbejde

Netværket Senior Erhverv består af 22 selvstændige lokalnetværk, organiseret som foreninger med egen generalforsamling, bestyrelse og struktur.

De 22 lokalnetværk samarbejder regionalt om erfaringsudveksling. Og landsdækkende om fælles kursusvirksomhed, målformuleringer, IT-Iøsninger og PR-arbejde.

Samarbejdet støttes af en landskoordinator udpeget af den statslige Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Og samarbejdet understøttes landsdækkende med hjælp fra udvalg med medlemmer rekrutteret fra lokalnetværkene.

Eksternt samarbejder Senior Erhverv lokalnetværkene med kommuner, a-kasser og andre deltagere i jobformidlingen.

Netværksstruktur

Lokale Senior Erhverv netværk er typisk bygget op om opgaver med henblik på

 

  • virksomhedskontakt
  • medlemsservice
  • funktioner som IT og PR
  • administration

Alle aktiviteter i lokalnetværkene beror på medlemmers frivillige indsats. Aktiv indsats i Senior Erhverv kræver ikke tilladelse af jobcenter eller a-kasse.

Et lokalnetværk vil typisk kunne modtage op til 300.000 kr. årligt i støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.Målgruppe for medlemskab

Ideen til Senior Erhverv opstår 1995 i Svendborg. Som forum, hvor ledige seniorer udvikler erfaring og viden for at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. I 1996 belønnes initiativet med tilskud fra en virksomhedspulje under Socialministeriet. Ideen og initiativet breder sig som en bevægelse, og Senior Erhverv bliver landsdækkende. Formidling af statsstøtte overtages af styrelser med skiftende betegnelser; nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet.

l de første år er statsstøtte givet med henblik på at samle ledige seniorer omfattet af beskæftigelseslovgivningen til fælles indsats for varigt ustøttet fuldtidsbeskæftigelse. Dette formål er stadigvæk en grundlæggende del af fællesindsatsen for netværket Senior Erhverv.

I 2008 stiller den daværende Arbejdsmarkedsstyrelse som betingelse for fortsat tilskud, at Senior Erhverv deltager i bestræbelser for at forlænge seniorers arbejdsliv, dvs. øge den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder.

Senior Erhverv bevarer tilskud fra staten gennem en landsdækkende kampagne i 2008-09 med fællesaktiviteter og lokale events. Under regnestykket efterløn/tidlig pensionering/pension + arbejde = livskvalitet. Bl.a. præsenteret landet rundt ved hjælp af en original London dobbeltdækkerbus.

Derfor henvender Senior Erhverv sig til

  • ledige over 50 år, som søger varig fuldtidsbeskæftigelse
  • ledige over 50 år, som søger opgaver
  • efterlønnere og pensionister, som søger andre opgaver og/eller fuldtidsjob

Tilskud og vilkår

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering styrer fordeling af midler fra den såkaldte SATS-pulje til Senior Erhvervs fællesaktiviteter og de enkelte lokalnetværk. Styrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler og betingelser for tildeling af SATS-puljemidler.

Midler til fællesaktiviteter dækker samarbejdsaktiviteter, fælles PR-materialer og publikationer, landsdækkende kurser for medlemmer af lokalnetværkene.

Fælles kursusvirksomhed omfatter medlemsintroduktion og emner som virksomhedskontakt og netværksaktivitet.

Betingelse for statsstøtte til et Senior Erhverv lokalnetværk er dokumentation af frivillig indsats fra jobsøgende medlemmer af værdi, svarende til mindst det udbetalte støttebeløb på normalt op til 300.000 kr. pr. netværksforening.

Hvert lokalnetværk skal over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dokumentere medlemstal bestående af ledige 50+ i henhold til beskæftigelseslovgivningen og af medlemmer, som tilkendegiver at være jobsøgende. Medlemskab uden formelle krav til jobsøgning er muligt.

Alle aktive medlemmer af Senior Erhverv kan i jobsøgning dokumentere produktivt liv under ledighed.

FN verdensmål kvalitetsuddannelse

Uddannelse og efteruddannelse for alle. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstår og gøre livet bedre.

 

FN verdensmaal ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene er ikke kun en grundlæggende ret for kvinder, det er også en forudsætning for bæredygtig udvikling. Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

 

FN verdensmål anstændige jobs

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

FN verdensmål partnerskaber for handling

Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartner, som bygger på erfaring og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

FN verdensmål kvalitetsuddannelse

Uddannelse og efteruddannelse for alle. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstår og gøre livet bedre.

 

FN verdensmaal ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene er ikke kun en grundlæggende ret for kvinder, det er også en forudsætning for bæredygtig udvikling. Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

 

FN verdensmål anstændige jobs

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

FN verdensmål partnerskaber for handling

Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartner, som bygger på erfaring og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 


FN verdensmaal